# Title Type Size የተጫነበት ቀን ድርጊቶች
1 ደቡብ ምዕራብ አማራ ክልል፣ ኢትዮጵያ PDF 6055705 MiB Apr 16 2024    
2 የመካከለኛው ምስራቅ ኦሮሚያ ክልል፣ ኢትዮጵያ PDF 7994668 MiB Apr 16 2024    
3 ምስራቅ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ኢትዮጲያ PDF 7118535 MiB Apr 16 2024    
4 ምእራብ ትግራይ ክልል ኢትዮጲያ PDF 4438003 MiB Apr 16 2024    
5 የኢንዱስትሪ ፓርኮች አዋጅ ቁጥር 886_2015 PDF 4384709 MiB Apr 16 2024    
6 የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች አዋጅ ቁጥር 341-2003 PDF 1224943 MiB Apr 16 2024    
7 የኢንቨስትመንት አዋጅ 1180-2020 PDF 2237512 MiB Apr 16 2024    
8 የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች ምዝገባና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1075-2018 PDF 269814 KiB Apr 16 2024    
9 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ሥርዓት አዋጅ ቁጥር 768-2012 PDF 647930 KiB Apr 16 2024    
10 የአስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 1263-2021 PDF 1986374 MiB Apr 16 2024    
11 የኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 417-2017 PDF 1218672 MiB Apr 16 2024    
12 የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት አደረጃጀት ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ ደንብ ቁጥር 526-2022 PDF 1985665 MiB Apr 16 2024    
13 የኢንቨስትመንት ደንብ ቁጥር 474-2020 PDF 7262645 MiB Apr 16 2024    
14 የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት አደረጃጀት ፣ ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 504-2022 PDF 1650751 MiB Apr 16 2024    
15 የጉምሩክ ታሪፍ ደንብ ሁለተኛ መደብ ሀ የተጠቃሚነት የምስክር ወረቀት አሠጣጥ መመሪያ 526-2013 PDF 3650430 MiB Apr 16 2024    
16 አገር አቀፍ ስታንዳርድ የግብዓት ምርት ጥመርታ ለመወሰንና ለማስፈጸም የወጣ መመሪያ PDF 316589 KiB Apr 16 2024    
17 የዘርፍ፣ የሙያ ማኅበራት እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት አደረጃጀት፣ ድጋፍ አሰጣጥና ክትትል መመሪያ PDF 695566 KiB Apr 16 2024    
18 በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ የተሰማሩ ምኅንድስና ባለሙያዎች እና ተቋማት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት አሰጣጥ መመሪያ 527-2013 PDF 5855383 MiB Apr 16 2024    
19 የውጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ሥርዓት አዋጅ ቁጥር 768-2004 ለማስፈጸም የወጣ መመሪያ PDF 8086649 MiB Apr 16 2024    
20 ኬሚካል ጦር መሳሪያዎች ክልከላ ኮንቬንሽን ማስፈፀሚያ አዋጅ ቁጥር 331/2003 PDF 657741 KiB Apr 16 2024    
21 የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የትምህርትና ሥልጠና መመሪያ ቁጥር1 2016ዓ.ም PDF 4655293 MiB Apr 16 2024